C++ Programing Shqip

C++ Programing Shqip

25.29MB

Virus Free No Ads

100+
Downloads
5.0
Reviews
DOWNLOAD
Ky app vjen ne ndihme per Hyrje në programim dhe C++ , Leksione nga Avni Rexhepi
Përmbajtja:
Hyrje në programim
Interpreterët dhe kompajlerët.
Hyrje në C++
Variablat, tipet e tyre
Deklarimi
Deklarimi dhe inicializimi
Tipet, identifikatorët dhe fjalët e rezervuara
Identifikatorët dhe fjalët e rezervuara të C++
Leximi dhe Shtypja
Rezervimi i hapësirës
Mbushja me mostër
Preciziteti
Sistemi numerik
Leximi i fjalëve dhe fjalive
Rreshtimi i tekstit
Stringu
Kushtet (Degëzimet)
Blloqet e urdhërave në degë
Kushtet e shumëfishta dhe kushtet ndërthurura
Operatori “?”
Switch ( )
Kapërcimi pa kusht: goto
Unazat (Loops - laqet)
Unaza while (gjersa)
Unaza do – while
Unaza for
Format e unazës for
Ndërprerja e unazës (break)
Kapërcimi i hapit të unazës (Continue)
Vargjet
Deklarimi dhe inicializimi i vargjeve
Vektorët
Matricat
Veprimet me vektorë/matrica dhe gjetja e anëtarëve të caktuar të vektorit/matricës
Anëtari më i madh (më i vogël)
Sortimi – radhitja sipas madhësisë
Formimi i fushave numerike
Bashkimi i dy matricave
Bashkimi i dy matricave – në diagonale
Krijimi i vektorit prej anëtarëve të matricës
Funksionet
Funksionet void
Inline funksionet
Shembuj funksionesh
Rekurzioni
Funksionet dhe Vektorët
Funksionet dhe matricat
Përfshirja e fajllave me direktivën #include
Thirrja e funksionit, nga fajlli tjetër
Direktiva #define
Avni Rexhepi Ushtrime në C++
Shtojca A - Probleme praktike
Numrat e rastit në C++
Ngjyra e tekstit
Shtojca B - Pointerët
Dukshmëria e variablave
Shtojca C - Shkruarja dhe leximi i fajllave
Share by

Information

Keywords

Previous Versions

Recommend

Similar to C++ Programing Shqip

More from developer

Related Collections

Related Searches

MORE
Free Games & Apps
The best app store
DOWNLOAD