ថ្នាក់ទី១២

ថ្នាក់ទី១២

84.28MB

Virus Free No Ads

10k+
Downloads
5.0
Reviews
DOWNLOAD
កម្មវិធីថ្នាក់ទី១២ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រមូល និងចងក្រងនូវរូបមន្ដ លំហាត់ និងមេរៀនសង្ខេបសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២។
ក្នុងមានកម្មវិធី មានរូបមន្ដ និងមេរៀនជាច្រើនដូចជា៖
- រូបមន្ដសង្ខេប៖ គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា និងជីវិទ្យា
- លំហាត់៖ គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា និងជីវិទ្យា
- សំណួរ ចម្លើយ៖ រូបវិទ្យា ជីវិទ្យា ប្រវត្តិវិទ្យា ភូមវិទ្យា ផែនដីវិទ្យា និងសីលធម៌។
- មេរៀនសង្ខេប៖ តែងសេចក្ដី គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា និងជីវិទ្យា។
កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យការសិក្សារបស់អ្នកកាន់តែងាយស្រួល និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។
Share by

Information

 • Version

  1.5

 • Updated

  2017-08-09 08:34:14

 • Developer

  CHEAB Kunthea

 • Compatbility

  Android 2.3+

 • Category

  Education

 • Source

  Google Play

Keywords

Previous Versions

Recommend

Similar to ថ្នាក់ទី១២

More from developer

Related Collections

Related Searches

MORE
Free Games & Apps
The best app store
DOWNLOAD