English Slovak Dictionary

English Slovak Dictionary

4.64MB

Virus Free No Ads

<100
Downloads
0.0
Reviews
DOWNLOAD
English Slovak Dictionary
Angličtina Slovenský slovník

Looking for the best English Slovak Dictionary in the Google Play?

Check out our latest English Slovak Terms Dictionary...

Main Features:
1. Equipped with quick dynamic search function (Fuzzy Logic) – The dictionary will start searching for the words while you type.
2. Bookmark – you are aåble to bookmark all your favorite translations for fast reference to your favorites list by clicking on the “star” icon.
3. Managing Bookmark Lists – you are able edit your bookmark lists or clear them.
4. Add New Words/ Terms – you will be able to add in and store any of the new terms in this Dictionary.
5. > 60,000 words – Included all the popular and daily use terms in the dictionary.
6. FREE – It is completely free. Download at no cost. FOC.
7. Work Offline – It work offline, no active internet connection is required. Perfect for your trips or when no data connection is available.
8. Small Size (few MB) – The dictionary will only take a small portion of your Android devices.
9. Android version compatibility – The Apps can work perfectly fine on all Android version either on latest ICS/ KitKat or older version.
10. Simple and easy to use interface. The app come with an user friendly function, allowing you to use with ease.

In addition, all the terms are listed alphabetically with faster search facility, easy to navigate through entire app.

This app will work as a great pocket resource for English Slovak terms and definitions.

Please rate this application 5 stars if you find this app benefited you.

Thank you.
Julia Dictionary Inc

==========

Hľadáte najlepší anglický slovník slovenských v Google Play?

Pozrite sa na naše najnovšie anglický slovník pojmov Slovenskej...

Hlavné rysy:
1. vybavené rýchle dynamické vyhľadávacie funkcie (Fuzzy logika) – slovník začne vyhľadávať slová počas písania.
2. záložka-ste aåble na záložku všetky vaše obľúbené preklady pre rýchly odkaz na zoznam obľúbených položiek kliknutím na ikonu "hviezda".
3. Správa záložiek zoznamov – máte možnosť editovať záložky zoznamy alebo ich vymazanie.
4. pridávať nové slová / termíny – budete môcť pridať a uložiť akékoľvek nové údaje v tomto slovníku.
5. > 60.000 slová – zahrnuté všetky obľúbené a denne používajú termíny do slovníka.
6. Voľný-je to úplne zadarmo. Na stiahnutie na žiadne náklady. FOC.
7. práca v režime Offline – práca v režime offline, žiadne aktívne pripojenie k internetu je potrebné. Ideálny pre vaše výlety alebo keď je k dispozícii žiadne údajové pripojenie.
8. malá veľkosť (niekoľko MB)-slovník bude trvať len malá časť vášho zariadenia so systémom Android.
9. android verzia kompatibilita-Apps môže pracovať úplne v poriadku na všetkých Android verzia buď na najnovšie ICS / KitKat alebo staršiu verziu.
10. jednoduché a ľahko použiteľné rozhranie. App prísť s užívateľsky prívetivé funkcie, umožňuje používať s ľahkosťou.

Okrem toho všetky termíny sú uvedené abecedne s rýchlejšie vyhľadávanie, ľahko prechádzať celý app.

Táto aplikácia bude pracovať ako prostriedok Veľká kapsa pre anglický slovenské termíny a definície.

Ohodnoťte túto aplikáciu 5 hviezd Ak zistíte, že táto app vám úžitok.

ďakujem.
Julia slovník Inc

Share by

Information

Keywords

Previous Versions

Recommend

Similar to English Slovak Dictionary

More from developer

Related Collections

Related Searches

MORE
Free Games & Apps
The best app store
DOWNLOAD