ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್

ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್

8.39MB

Virus Free No Ads

10k+
Downloads
4.5
Reviews
DOWNLOAD
ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್ - [Kannada Bible]
ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ:

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ - Old Testament
[1] ಆದಿಕಾಂಡ - Genesis
[2] ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ - Exodus
[3] ಯಾಜಕಕಾಂಡ - Leviticus
[4] ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ - Numbers
[5] ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ - Deuteronomy
[6] ಯೆಹೋಶುವ - Joshua
[7] ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು - Judges
[8] ರೂತಳು - Ruth
[9] 1 ಸಮುವೇಲನು - 1 Samuel
[10] 2 ಸಮುವೇಲನು - 2 Samuel
[11] 1 ಅರಸುಗಳು - 1 Kings
[12] 2 ಅರಸುಗಳು - 2 Kings
[13] 1 ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾ - 1 Chronicles
[14] 2 ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾ - 2 Chronicles
[15] ಎಜ್ರನು - Ezra
[16] ನೆಹೆಮಿಯ - Nehemiah
[17] ಎಸ್ತೇರಳು - Esther
[18] ಯೋಬನು - Job
[19] ಕೀರ್ತನೆಗಳು - Psalms
[20] ಙ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು - Proverbs
[21] ಪ್ರಸಂಗಿ - Ecclesiastes
[22] ಪರಮ ಗೀತ - Song of Songs
[23] ಯೆಶಾಯ - Isaiah
[24] ಯೆರೆಮಿಯ - Jeremiah
[25] ಪ್ರಲಾಪಗಳು - Lamentations
[26] ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನು- Ezekiel
[27] ದಾನಿಯೇಲನು - Daniel
[28] ಹೋಶೇ - Hosea
[29] ಯೋವೇಲ - Joel
[30] ಆಮೋಸ - Amos
[31] ಓಬದ್ಯ - Obadiah
[32] ಯೋನ - Jonah
[33] ಮಿಕ - Micah
[34] ನಹೂಮ - Nahum
[35] ಹಬಕ್ಕೂಕ್ಕ - Habakkuk
[36] ಚೆಫನ್ಯ - Zephaniah
[37] ಹಗ್ಗಾಯ - Haggai
[38] ಜೆಕರ್ಯ - Zechariah
[39] ಮಲಾಕಿಯ - Malachi

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು - New Testament
[40] ಮತ್ತಾಯನು - Matthew
[41] ಮಾರ್ಕನು - Mark
[42] ಲೂಕನು - Luke
[43] ಯೋಹಾನನು - John
[44] ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗ - Acts
[45] ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ - Romans
[46] 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ - 1 Corinthians
[47] 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ - 2 Corinthians
[48] ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ - Galatians
[49] ಎಫೆಸದವರಿಗೆ - Ephesians
[50] ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ - Philippians
[51] ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ - Colossians
[52] 1 ಥೆಸಲೊನೀಕದವರಿಗೆ - 1 Thessalonians
[53] 2 ಥೆಸಲೊನೀಕದವರಿಗೆ - 2 Thessalonians
[54] 1 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ - 1 Timothy
[55] 2 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ - 2 Timothy
[56] ತೀತನಿಗೆ - Titus
[57] ಫಿಲೆಮೋನನಿಗೆ - Philemon
[58] ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ - Hebrews
[59] ಯಾಕೋಬನು - James
[60] 1 ಪೇತ್ರನು - 1 Peter
[61] 2 ಪೇತ್ರನು - 2 Peter
[62] 1 ಯೋಹಾನನು - 1 John
[63] 2 ಯೋಹಾನನು - 2 John
[64] 3 ಯೋಹಾನನು - 3 John
[65] ಯೂದನು - Jude
[66] ಪ್ರಕಟನೆ - Revelation

This is ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್ - Kannada Holy Bible. The Application is OFFLINE and does not need the internet connection.
Database will be downloaded when the application is run first time. We recommend you to use Wi-Fi connection.

Main features:
1. History – every word you ever viewed is stored in history.
2. Favorites – you are able to add words to favorites list by clicking the “star” icon.
3. Managing History and Favorites lists – you are able edit those lists or clear them.
4. Various Settings – you may change application’s font and theme (choose one of several color themes).
5. Word spelling, using Text-To-Speech module (requires internet connection). Powered by iSpeech®.
6. Context word search – click any word in translation article and search for it’s translation.
7. Random word of the day widget. To see the widget in the list the application must be installed to phone memory (dictionary database may be installed anywhere).

This app contains advertising.

Share by

Information

 • Version

  1.91

 • Updated

  2017-09-20 01:14:15

 • Developer

  vdru

 • Compatbility

  Android 2.3+

 • Category

  Books & Reference

 • Source

  Google Play

Keywords

Previous Versions

Recommend

Similar to ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್

More from developer

Related Collections

Related Searches

MORE
Free Games & Apps
The best app store
DOWNLOAD