வேதாகமம்

வேதாகமம்

8.39MB

Virus Free No Ads

1,000+
Downloads
4.5
Reviews
DOWNLOAD
வேதாகமம் - Tamil Bible
தமிழ் பரிசுத்த வேதாகமம் ஒரு புத்தகத்தை தேர்வு

பாடு - Old Testament
Gn [1] ஆதியாகமம்
Ex [2] யாத்திராகமம்
Lv [3] லேவியராகமம்
Nm [4] எண்ணாகமம்
Dt [5] உபாகமம்
Js [6] ஏசாயா
Jg* [7] நியாயாதிபதிகள்
Rt [8] ரூத்
1Sm [9] 1 சாமுவேல்
2Sm [10] 2 சாமுவேல்
1Kn [11] 1 இராஜாக்கள்
2Kn [12] 2 இராஜாக்கள்
1Ch [13] 1 நாளாகமம்
2Ch [14] 2 நாளாகமம்
Ez [15] எஸ்றா
Nh [16] நெகேமியா
Es [17] எஸ்தர்
Jb [18] யோபு
Ps [19] சங்கீதம்
Pr [20] நீதிமொழிகள்
Ec [21] பிரசங்கி
Sn [22] உன்னதப்பாட்டு
Is [23] ஏசாயா
Jr [24] எரேமியா
Lm [25] புலம்பல்
Ek*[26] எசேக்கியேல்
Dn [27] தானியேல்
Hs [28] ஓசியா
Jl [29] யோவேல்
Am [30] ஆமோஸ்
Ob [31] ஒபதியா
Jn [32] யோனா
Mc [33] மீகா
Na*[34] நாகூம்
Hk*[35] ஆபகூக்
Zp [36] செப்பனியா
Hg [37] ஆகாய்
Zc [38] சகரியா
Ml [39] மல்கியா

ஏற்பாடு - New Testament
Mt [40] மத்தேயு
Mr [41] மாற்கு
Lk [42] லுூக்கா
Jh [43] யோவான்
Ac [44] அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள்
Rm [45] ரோமர்
1Cr [46] 1 கொரிந்தியர்
2Cr [47] 2 கொரிந்தியர்
Gl [48] கலாத்தியர்
Ep [49] எபேசியர்
Ph [50] பிலிப்பியர்
Cl [51] கொலோசெயர்
1Th [52] 1 தெசலோனிக்கேயர்
2Th [53] 2 தெசலோனிக்கேயர்
1Tm [54] 1 தீமோத்தேயு
2Tm [55] 2 தீமோத்தேயு
Tt [56] தீத்து
Pl* [57] பிலேமோன்
Hb [58] எபிரெயர்
Jm [59] யாக்கோபு
1Pt [60] 1 பேதுரு
2Pt [61] 2 பேதுரு
1Jh [62] 1 யோவான்
2Jh [63] 2 யோவான்
3Jh [64] 3 யோவான்
Jd [65] யூதா
Rv [66] வெளிப்படுத்தின விசேஷம ்

This is வேதாகமம் - Tamil Holy Bible. The Application is OFFLINE and does not need the internet connection.
Database will be downloaded when the application is run first time. We recommend you to use Wi-Fi connection.

Main features:
1. History – every word you ever viewed is stored in history.
2. Favorites – you are able to add words to favorites list by clicking the “star” icon.
3. Managing History and Favorites lists – you are able edit those lists or clear them.
4. Various Settings – you may change application’s font and theme (choose one of several color themes).
5. Word spelling, using Text-To-Speech module (requires internet connection). Powered by iSpeech®.
6. Context word search – click any word in translation article and search for it’s translation.
7. Random word of the day widget. To see the widget in the list the application must be installed to phone memory (dictionary database may be installed anywhere).

This app contains advertising.

Share by

Information

 • Version

  1.91

 • Updated

  2017-08-28 05:00:15

 • Developer

  vdru

 • Compatbility

  Android 2.3+

 • Category

  Books & Reference

 • Source

  Google Play

Keywords

Previous Versions

Recommend

Similar to வேதாகமம்

More from developer

Related Collections

Related Searches

MORE
Free Games & Apps
The best app store
DOWNLOAD