UBANGIJINA ALLAH

UBANGIJINA ALLAH

9.96MB

Virus Free No Ads

<100
Downloads
3.0
Reviews
DOWNLOAD
Don haka ma Kaxaita Allah da bauta (Wato Tauhidi) shi ne tushen addini, kuma kusan kaso xaya bisa ukun Alqur'ani ya qunshi tabbatar da kaxaita Allah ne a sunayensa da siffofinsa. Kamar yadda ba a samun hutun zuciya sai ta hanyar imani da Allah mai girma da buwaya. Zuciyar da ba ta da imani za ta dauwama a cikin ruxu da rauni da rashin kwanciyar hankali. Imanin da ake samun tsira da shi, da qarfi da hutu da nutsuwa shi ne Imani da Allah mai girma da buwaya.
Share by

Information

Keywords

Previous Versions

Recommend

Similar to UBANGIJINA ALLAH

More from developer

Related Collections

Related Searches

MORE
Free Games & Apps
The best app store
DOWNLOAD